top of page

מימון

 

אחוז המימון- משקף את מידת הסיכון של ההלוואה כאשר אחוז המימון גבוה ומחירי הדירות יורדים, לווים עלולים למצוא את עצמם במצב של הון שלילי, בו הם חייבים יותר מערך הבית שבידיהם. מחקרים בארה"ה מראים כי ככל שאחוז המימון גבוה כך גדל הסיכוי לעיקול הנכס בעתיד. ככל שהמימון גדל, כך יש סיכוי גבוה יותר שהבית יכנס לתהליך של עיקול. התופעה נכונה הן לבעלי בתים הגרים בביתם והן לרוכשי בתים למטרות השקעה.

 

הגבלות - בשנת  2012 המפקח על הבנקים,  קבע כי תאגיד בנקאי לא יאשר הלוואה לדיור (משכנתא) בשיעור מימון גבוה מ- 70%, למעט הלוואה לדיור לצורך רכישת דירה ראשונה של לווה, לגביה יחול שיעור מימון מרבי של 75%. בנוסף קובעת ההוראה שתאגיד בנקאי לא יאשר הלוואה ללווה לצורך רכישת דירה להשקעה בשיעור מימון הגבוה מ-50%. לעניין זה, דירה להשקעה הינה בהתאם לדווח לרשויות המס (דירה שנייה), לרבות דירה הנרכשת ע"י תושב חוץ.

bottom of page