top of page

מידתיות יכולת ההחזר

 

תכנון נכון ויעיל של המשכנתא מתחיל בבחינת יכולת ההחזר החודשי. לאחר שאתה וזוגתך תרכזו את כל ההכנסות נטו שלכם, לרבות הכנסות ממשכורות, שכר דירה, גמלאות, פנסיה וכדומה, עליכם לאמוד את גובה ההחזר החודשי של המשכנתא על לא יותר מ – 30% מההכנסות נטו.

 

ככל שיכולת ההחזר שלנו גדלה                                                              כך ייגדל החיסכון שלנו בהחזר המשכנתא

 

 

 

 

bottom of page