top of page

ריביות או לא להיות

ישנם כיום הרבה מסלולים בשוק המשכנתאות חשוב להתאים את המסלולים הרלוונטים לכל לקוח שכן כל מסלול מציג יכולת החזר שונה ומתבטא ברמת סיכון שאותה מעוניין הלקוח להשיג.

כמו כן, ייעוץ המשכנתא עוזר במכרז ריביות והשגת הריביות המיטביות ללקוח.

 משכנתא זה משכנתיק יעוץ משכנתאות
bottom of page