top of page

שינוי מגמה? אולי...

שינויים רידקלים בתחום האג"ח הממשלתי שחלו בשבוע האחרון האמירו את עלויות הגיוס של הבנקים.


אגרות החוב הממשלתיות משקפות את עלות גיוסי הכספים של הבנקים למשכנתאות וכאמור בשבוע האחרון חלו ירידות חדות בביקושים לאג"ח הממשלתי, דבר שהוביל לעליה בתשואות עליהן ומשם עלויות הגיוס הכספים של הבנקים במסלולים בריבית קבועה צמודה ובריבית קבועה לא צמודה עלו באופן משמעותי.

 

העלייה מורגשת בעיקר בתקופות הארוכות של 20 שנים ומעלה שם ניתן להבחין בעליה של 0.40% עד 0.70% ובתקופות קצרות יותר העלייה מתונה יותר ברמות שנעות בין 0.2% ל-0.3%.

 

כמו כן, עליה חדה יותר בעלויות הגיוס חלה במסלול קבועה לא צמודה וזאת לאור העלייה האחרונה במדד המחירים לצרכן בשיעור של 0.60% זהו גם המסלול הפופלרי והסולידי ביותר היום בקרב הזוגות הצעירי.

 

בשאר מסלולי המשכנתאות בריבית משתנה הריבית נותרה כעת ללא שינוי מהותי במיוחד במסלולים בהם תדירות השינוי הינה גבוהה כגון: פריים, מק"מ , משתנה כל שנה ובמסלולים בהם תדירות השינוי קצת נמוכה יותר כגון: משתנה כל 5 שנים שהעוגן שלה מתבסס על תשואות אג"ח ממשלתי הריבית עולה בשיעור נמוך.

בימים האחרונים הבנקים למשכנתאות עידכנו כבר את הריביות כך שהם מציעים ללקוחות במסלולים האמורים ריביות יותר גבוהות ממה שהלקוחות כבר קיבלו באישורים העקרוניים -אישור שעברו בהם למעלה מ-12 יום.
 

למרות האמור לעיל לא ניתן לקבוע כי מדובר במגמה של עליית ריבית מתמשכת אלא הרושם הינו כי מדובר בתנודה נקודתית שנובעת מהשינוי שחל בשוק האג"ח ולראיה בנק ישראל טרם העלה את הריבית, ואולי אף אפילו מתכנן להוריד את הריבית עוד ברבעון הנוכחי. 


מנגד, ללקוחות שמתכוננים לקחת משכנתא בימים הקרובים מומלץ מאוד להמשיך ולעקוב אחר ההתפתחויות בשוק ההון או בשוק המשכנתאות ולהיות ערים לשינויים נוספים שעלולים להיות בשבועות הקרובים.

 

לעומת זאת אנו עדים לעליה בנטילת המשכנתאות בחודש מאי!
■ בחודש מאי נלקחו משכנתאות בהיקף של 5.8 מיליארד ש"ח!
■ מדובר בזינוק של 30% ביחס למאי 2014
■ ובעליה של 25% ביחס לממוצע ב-12 החודשים האחרונים
■ 233 מיליון ש"ח מהסכום מיוחסים למחזור הלוואות זכאות
■ מתחילת השנה נלקחו משכנתאות בהיקף של 25.2 מיליארד ש"ח (בניגוד ל-21 מיליארד בשנה שעברה)

...האם כחלון יביא את השינוי? בספק אך ימים יגידו

bottom of page